ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้148คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8581คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938078คน
วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ  มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามสมรรถนะ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

การพัฒนาการตามสมรรถนะ   สมรรถนะของเด็กควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยทุกด้าน คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย พัฒนาด้านสังคม ด้านการคิดและสติปัญญา ด้านภาษา  ด้านจริยธรรม และด้านการสร้างสรรค์

อยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางกายและจิตใจ การคิดวิเคราะห์ได้ การใฝ่เรียน ใฝ่รู้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความรักและศรัทธาในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ จะทำให้คนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119