ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ผลการประเมินจาก สมศ.
ผลการประเมินจาก สช.
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้151คน
ผู้ชมเมื่อวาน316คน
ผู้ชมเดือนนี้8584คน
ผู้ชมเดือนก่อน12213คน
ผู้ชมทั้งสิ้น938081คน
ปรัชญาโรงเรียน

          โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กเต็มตามศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์ตรง  ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และอยู่ในสังคมได้  อย่างมีความสุข

โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ
ตั้งอยู่ที่ : 122/562 หมู่ 3 ประชาอุทิศ76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2873-8117-8 โทรสาร.0-2873-8119